Shri Sanjay M. Patel

Sr. Clerk

Shri Agni R. Bhavsar

Jr. Clerk

Shri Dilip S. Parekh

Peon

Shri Arjun R. Thakor

Peon

Shri Dinesh G. Barad

Watchman

Shri Pradip K. Harijan

Sweeper